ࡱ> . !"#$%/'()*+,-2013Root Entry F T@SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 WordDocumentAD Oh+'0 $ 0 <HPX`0000014TSfNormal倛Z2@2M@\T@vFd<<WPS Office_11.8.2.8411_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,$ px (\dlKSOProductBuildVer2052-11.8.2.84110Table&qData WpsCustomData PKSKSAD 8d" 4k \Coo$ h @V "8Y+ DN -NNSNlqQTV0W`S(uzl[eRl ,{Nag :NN/{_[e 0-NNSNlqQTV0W`S(uzl 0N N{yzl 6R[,gRl0 ,{Nag ~ybQ`S(u0Wv ~zN:NQ(u0Wl(u[ybeN-Nhfv^(u0WNQ(u0Wl(u[ybeN-N*ghf^(u0WNv ~zN:N(u0W3uN vQ-N(u0W3uN:NT~Nl?e^v 1u T~W0WPY-N_06qDn;N{b?e^YXbvvQN0USMOe\L0W`S(uz3ub~zINR0 *g~ybQ`S(u0Wv ~zN:N[E(u0WN0 ,{ Nag [E`S(uv0Wby Sb~ybQ`S(uv0WbyT*g~ybQ`S(uv0Wby0 ,{Vag W,gQ0u /fcOnc 0W,gQ0uObagO 0R[vW,gQ0uOb:SVQv0W0 ,{Nag MQzvQNe wQSOV:N 0-NNSNlqQTVQNeObl 0ĉ[vQNe0 ,{mQag MQzvf[!h wQSOVSbS~N NNl?e^YeL?eybQbzv'Yf[0-Nf[0\f[ f[S'`LNYef[!hTyrkYef[!h NS~w~Nl?e^bvQNRDn>yOOL?eybQbzvb]b!h0 f[!hQ~%'`:W@bTYeL]OO?b`S(u0Wv cgqS_0W(uz4~0W`S(uz0 ,{Nag MQzv|^?QV wQSOVPNS~N NNl?e^YeL?eybQbzv|^?QVQN(uN|^?QO0Yev:W@b0 ,{kQag MQzv>yOy)R:gg wQSOVPNOl{vv{Q gR:gg0kuN gR:gg0?Qzy)R:gg0QeR{t:gg0*gbt^NQeROb:ggQ N:Nt^N0kuN0*gbt^N0u;me@wvAmjm^NNXTcO{Qb0^ Y0Xb{I{ gRv:W@b0 ,{]Nag MQzv;Su:gg wQSOVPNS~N NNl?e^kSueP^L?eybQzv;Su:ggQNNNuuʋe0lu;mRv:W@bSvQMWYe0 ;Su:ggQL]OO?b`S(u0Wv cgqS_0W(uz4~0W`S(uz0 ,{ASag Qzv~ wQSOVPNW0ehh0mm0SSvQ cgqĉ[$NOYu0W02kpy&^0 N(uTN(u~`S(u0Wv cgqS_0W(uz4~0W`S(uz0 ,{ASNag QzvlQ~ wQSOVPN~ybQ^vVS0wS0SS0aNST^\NQQglQvQgSv;NSO] zNS$NOlb*b4ll0 N(ulQTW:SQ:gRfS`S(u0Wv cgqS_0W(uz4~0W`S(uz0 ,{ASNag Qzvޘ:g:WэS0\P:gjW wQSOVPN~ybQ^vl(u:g:WN(uNl(u*zzhVwM0nL0\P>ev:W@b0 ,{AS Nag Qzv/nS wQSOVPN~ybQ^v/nSQO96ۏQ0\P`NSe[ N N0'irňxSv:W@b0 ,{ASVag Qzv*S wQSOVPN(W_l0l0Vnl0/n~nI{4lWQO96[hQ*LvS0 ,{ASNag Qzv4l)R] z wQSOVPN~S~N NNl?e^4lL?e;N{ybQ^v2*m0cm0Lpn0_O 4l0nmlt04lWOc04lDnObI{T{|] zSvQMWYTD^\] zv^Q{ir0gQ{ir`SS0WT~ybQv{tV(u0W0 ,{ASmQag ~zN&{Tzl,{Nagĉ[`b_ NSMQ_bQ_0W`S(uzv ^S_YuX[vsQfDeYg0 ,{ASNag 9hnczl,{kQagvĉ[ ~zN9eSS`S0W(u NQ^\NMQ_bQ_`b_v ^9eS(uKNew30eQ3ube4z>k e4z>k c9eS(uv[E`S(u0WbyT9eS(ueS_0W(uz{0 ,{ASkQag 4Ne`S(u0W /fc~6qDn;N{ybQ (WN, NǏ2t^Q4NeO(u0Wv^Nl gO^8lEN'`^Q{irvL:N0 Ol YW^1u6qDn;N{O T gsQLN{t蕤[v^QwQ6eTkvvQNV0WSby iQhh0SS0TaU0lh0i0oPgI{vQNYt^u\OirvV0W0 ,{NASNag g0W SbTN(gg0W0zg0W0~hg0W0hgll0Lp(gg0W0LpNll0vQNg0W NSbWGQg^VQv~Sg(g(u0W 0lQ_0WVQvg(g(u0W NSlAm0l nvb$Xg(u0W0 MR>kvvQNg0WSbug0W0*gbg0W00W0ׂWI{g0W0 ,{NASNag I0W Sb)Y6qgrI0W0llI0W0N]grI0W NS(uNQNuNv^]1uvsQL?e;N{S>eO(uCgvI0W0 ,{NAS Nag Q0u4l)R(u0W SbQ0ucLpl nSv^D^\e(u0W0 ,{NASVag {Qk4lb SbN]_cb)Y6qb_bv(uN4lN{QkvlAm4lb0Vnl4lb04l^4lb0QWXX4lbSv^D^\e(u0W0 ,{NASNag nN4lWnm SbN(uNy ib{Qk4luR iirvwm4lnoxm0W&^Tn0W NS(uNy iǂv^[gۏLN]{Qb{tvǂ0u0 ,{NASmQag vc:NQNuN gRvuNe /fcvc:NQNuN gR ^v^Q{irTgQ{ir0wQSOSbPX[Q(u:gwQTyP[0ׂ(g0(gPgI{QNNTvNPeW0uNyP[0yׂve\uy{Qke(gPgƖPgS0ЏPgSQNyx0Ջ0:yW0WΑuR iirOb0bg0hguk[2l0hg2kp0(gPghuveN:NQNuN gRvLpnc4l0O4l0O5u0Op0Ol0W@xeQNuNNNQNuN_vߘ[T{tevQNvc:NQNuN gRvuNe0 ,{NASNag *g~ybQ`S(u0Wv 0W`S(uz~zINRSue:N6qDn;N{蕤[v~zN[E`S(u0WvS_e0 Vc_c0ǑwLXw0S`S0algI{_ck0Wv~zINRSue:N6qDn0QNQQgI{vsQ蕤[_ck0WvS_e0 ,{NASkQag ~zN`S(u0W ^S_(W0W@b(W0W3ub~z0 ,{NAS]Nag (WQ(u0Wl(us (u0W3uNf^(u0WN&{Tzl,{Nag,{N>kĉ[vMQz`b_v MQ_(u0W3uNv0W`S(uz(WO0Ws ^(u0WNO(u0W(u&{Tzl,{Nag,{N>kĉ[vMQz`b_v 1u(u0W3uNT^(u0WNqQ T3u cz{tvĉ[؏(u0W3uN]~4~v0W`S(uz0 ,{ NASag S~N N0WeNl?e^6qDn0QNQQg04l)R0u`sXI{vsQTzR:gsQcOvQ(u0Wl(u04Ne`S0WI{Oo` SbQ(u0Wl(uOo`0W^TQg^ƖG cyb!k^(u0Wl *gOOo`0~ybQ4Ne`S0WOo`09eSS`S0W(uOo`0*gybHQ`SQ(u0WgYOo`0W0W_ckOo`0WXalgOo`0W0W YWOo`0I:WO(uTnN{QkCgS>eOo`I{0 Tw0ꁻl:S0v^Nl?e^^S_^zePhQ,g0W:S0W`S(uzOS\OTOo`Nbc]\O:g6R0 ,{ NASNag ~zN`S0W{|W0`S0WbyT`S0WeI{~z3ubpencPgeN6qDnI{vsQcOvvsQPge:NQ*gcOvsQPgebPgeOo` N[tev ~;N{zR:gsQcQ3u 1u6qDnI{vsQ6e0R3uKNew30eQQwQ[a0 ,{ NASNag ~zNv~z3ubpencDe_8^b~zN*g cgqĉ[gP3ub~zv Sb NR`b_ N ~zN9eSS`S0W(u NQ^\NMQ_bQ_0W`S(uz`b_ *g cgqĉ[ۏL3ubv N ~zN]3u(u0WFO\*g_ybQHQL`S0W_] *g cgqĉ[ۏL3ubv N ~zN[E`S(u0Wby'YNybQ`S(u0Wby *g cgqĉ[ۏL3ubv V ~zN*ge\Lbyb z^d`S(u0W *g cgqĉ[ۏL3ubv N vQN^cvsQ Y8hv`b_0 ,{ NAS Nag ,gRl2019t^9g1eweL0 PAGE 2  PAGE 1  ,.08 ~ uhbUG:1B*phOJaJ B*phOJQJo(aJ B*phOJQJaJ 5\B*phOJQJo(aJ OJo(aJ B*phOJQJo(aJ B*phOJQJo(aJ 5\B*phOJQJo(aJ B*phOJPJQJo(aJ B*phOJQJaJ B*phOJQJo(aJ B*phOJPJQJo(aJ CJ$OJPJQJaJ$CJ$OJPJQJo(aJ$CJ$OJPJQJo(aJ$OJQJ^JaJ OJQJo(^JaJ  L N V Z ` b ˼wj[NC6B*phOJQJo(aJ B*phOJQJaJ B*phOJQJo(aJ B*phOJPJQJo(aJ B*phOJQJ^JaJ B*phOJQJo(^JaJ B*phOJQJo(^JaJ B*phOJPJQJo(^JaJ B*phOJaJ B*phOJQJo(aJ B*phOJPJQJo(aJ B*phOJQJaJ B*phOJQJo(aJ B*phOJo(^JaJ B*phOJPJQJo(aJ  $ D x z ~reZK>3B*phOJQJaJ B*phOJQJo(aJ B*phOJPJQJo(aJ B*phOJQJaJ B*phOJQJo(aJ B*phOJo(aJ \B*phOJo(aJ 5\B*phOJo(aJ \B*phOJQJo(aJ B*phOJPJQJo(aJ B*phOJQJ aJ 5B*phOJQJo(aJ OJo(aJ \B*phOJQJo(aJ B*phOJPJQJo(aJ B*phOJQJ^JaJ "$dfpvz*,6vi^QH9B*phOJPJQJo(aJ B*phOJaJ B*phOJQJo(aJ B*phOJQJaJ B*phOJQJo(aJ B*phOJQJo(aJ B*phOJQJo(aJ B*phOJPJQJo(aJ B*phOJaJ B*phOJQJo(aJ B*phOJQJaJ B*phOJQJo(aJ B*phOJo(aJ B*phOJPJQJo(aJ B*phOJQJaJ B*phOJQJo(aJ 6 TV`,.8³q`QD9*B*phOJPJQJo(aJ B*phOJQJaJ B*phOJQJo(aJ B*phOJPJQJo(aJ B*phOJPJQJo(^JaJ B*phOJPJQJo(^JaJ B*phOJPJQJo(aJ B*phOJPJQJo(^JaJ B*phOJPJQJo(^JaJ B*phOJPJQJo(aJ B*phOJQJaJ B*phOJQJo(aJ B*phOJPJQJo(aJ B*phOJaJ B*phOJQJo(aJ JLV Vt;rgZJ=2B*phOJQJaJ B*phOJQJo(aJ B*phOJQJo(aJ 5\B*phOJQJo(aJ B*phOJo(aJ B*phOJQJo(aJ B*phOJPJQJo(aJ B*phOJQJaJ B*phOJQJo(aJ B*phOJQJaJ B*phOJQJo(aJ B*phOJPJQJo(aJ B*phOJQJaJ B*phOJQJo(aJ B*phOJQJo(aJ B*phOJQJo(aJ npz*,bdpreYK?1B*phOJQJo(aJ \B*phOJo(aJ \B*phOJQJo(aJ \OJQJo(^JaJ \B*phOJQJo(aJ B*phOJPJQJo(aJ B*phOJQJaJ B*phOJQJo(aJ B*phOJQJaJ B*phOJQJo(aJ B*phOJPJQJo(aJ B*phOJQJaJ B*phOJQJo(aJ B*phOJQJaJ B*phOJQJo(aJ B*phOJPJQJo(aJ $;rgXKB1 B*phOJPJQJo(^JaJ B*phOJaJ B*phOJQJo(aJ B*phOJPJQJo(aJ B*phOJaJ 5B*phOJQJo(aJ \OJo(aJ \B*phOJQJo(aJ B*phOJPJQJo(aJ B*phOJQJaJ 5B*phOJQJo(aJ B*phOJPJQJo(aJ B*phOJaJ B*phOJQJo(aJ B*phOJPJQJo(aJ B*phOJQJaJ \@B @Bɸyj[NC6+B*phOJQJaJ B*phOJQJo(aJ B*phOJQJaJ B*phOJQJo(aJ B*phOJQJo(^JaJ B*phOJPJQJo(aJ B*phOJ^JaJ B*phOJo(^JaJ B*phOJPJQJo(aJ B*phOJ^JaJ B*phOJo(^JaJ B*phOJPJQJo(^JaJ B*phOJaJ B*phOJQJo(^JaJ B*phOJPJQJ^JaJ B*phOJQJo(^JaJ Vn|~02z|µti\QD9B*phOJQJaJ B*phOJQJo(aJ B*phOJQJaJ B*phOJQJo(aJ B*phOJQJaJ B*phOJQJo(aJ B*phOJQJaJ B*phOJQJo(aJ B*phOJPJQJo(aJ B*phOJPJQJaJ B*phOJQJo(aJ OJo(aJ B*phOJQJo(aJ B*phOJQJo(aJ \B*phOJQJo(aJ B*phOJPJQJo(aJ *,8Z\^`bdhjvxz|~Ͼzvqmg_ZULHC0JCJCJU0JCJOJo(CJU0JCJ0JCJOJo( 0JCJo(CJU0JCJUCJ0JCJCJU0JCJOJo( CJo(aJCJOJPJaJB*phOJQJaJ B*phOJQJaJ B*phOJQJo(aJ B*phOJPJQJo(^JaJ B*phOJQJaJ B*phOJQJo(aJ B*phOJQJaJ B*phOJQJo(aJ CJo(aJ0JCJ0JCJOJo( 0JCJo(CJU0JCJUCJ .0 N b ~ dhWDx`x dha$$WDx`x dhWD` dhWDx`x dhWDx`x dhWDx`x dhWDx`x dhWDx`x dhWDx`xdhdha$$a$$a$$] $f,V.{ dhWDx`x dhWDx`x dhWDx`x dhWDx`x dhWDx`x dhWDx`x dhWDx`x dhWDx`x dhWDx`x dhWDx`x dhWDx`x dhWDx`x L p,dt dhWDx`x dhWDx`x dhWDx`x dhWDx`x dhWDx`x dhWDx`x dhWDx`xdh:`:dh:`: dhWDx`x dhWDx`x dhWDx`x dhWDx`x BB~2|{ dhWDx`x dhWDx`x dhWDx`x dhWDx`x dhWDx`x dhWDx`x dhWDx`x dhWDx`x dhWDx`x dhWDx`x dhWDx`x dhWDx`x &666666666vvvvvvvvv66 <6>66666666666666666666666666666666666666666666666hH666646666666666<66666666666666666666666666666666666666666666666<666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pl@lckedLa$$G$8$7$1$H$0CJ OJPJQJaJ@KHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@N0nfh @R>ua$$ 9r CJaJKHf^@bf0nf(Qz)+da$$G$8$7$1$H$d[$d\$CJPJ^J@KHT@rT0u w*da$$&dP 9r CJaJKH(B@(ckee,gKH8@80yblFhe,gd CJaJKHN@NybleW[a$$9D8$7$1$5$H$OJQJ^JKHf@fQ?" aaEz5 T}TG&,U54@}8[#AOpFDJFd1HAJf-/LAMt!Q/RR T{xVS`FYR6\;5 ^Qs^cUfdX {h0Ek?nt9=y}V~ DB  3 0( 6 S ? (  `(( e,gFh 1C"  @ p ! !@